Όροι Χρήσης

Οι κατωτέρω γενικοί όροι χρήσης όπως και οι ειδικοί όροι χρήσης γίνονται αποδεκτοί ανεπιφύλακτα από τον χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας.

Όροι Χρήσης - Εισαγωγή.

Η Εταιρεία με την επωνυμία AiO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Ε και το διακριτικό τίτλο AiO, η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω επί της οδού Σουλίου 17, με ΑΦΜ 800577687 και Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα aio.gr προσφέροντας πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες αυτής.

Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας aio.gr αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας αυτής θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω. Στην περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους χρήσης ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή / και χρήση της ιστοσελίδας.

Η AiO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί άνευ προθεσμίας τους όρους χρήσης, γνωστοποιώντας, όμως το γεγονός για εύλογο χρονικό διάστημα, κατά την επίσκεψη των χρηστών. Ο χρήστης, κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα aio.gr, οφείλει να ενημερώνεται για να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ρυθμιζόμενης από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίοι προς τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Όροι Χρήσης - Γενικά.

Οι κατωτέρω γενικοί όροι χρήσης όπως και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα aio.gr, προ της διαδικασίας εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο.

Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης και αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχόμενων υπηρεσιών. Η AiO θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Ανήλικοι απαγορεύεται να εγγράφονται και να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας aio.gr, οι οποίες βάσει του νόμου απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες, η AiO ουδεμία ευθύνη φέρει.

Η ιστοσελίδα aio.gr χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες/χρήστες υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων σε αυτούς. Η AiO ενεργώντας στα πλαίσια της καλής πίστης, σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και κατά τα συναλλακτικά ήθη, παρέχει ασφαλές περιβάλλον χρήσης στην ιστοσελίδα aio.gr καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες κι επίκαιρες πληροφορίες.

Όροι Χρήσης - Ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι χρήστες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η AiO, δεδομένης της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο σύνολο του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας aio.gr. Για το λόγο αυτό, η AiO δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη, ως προς την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι ευθύνονται για οιοδήποτε κίνδυνο, απειλή ή ζημία δύναται να προκαλέσει η χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, περιλαμβανομένης της απόφασής τους να βασισθούν στην ορθότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας aio.gr.

Η ιστοσελίδα, παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks ή διαφημιστικών banners) σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης οιασδήποτε υπαιτιότητας ή ευθύνης της AiO, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ετέρου δικαιώματος τρίτου.

Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Υποχρεώσεις των χρηστών.

Εκτός οιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο των αυθεντικών περιεχομένων της ιστοσελίδας aio.gr, ενδεικτικά αναφερομένων των κατοχυρωμένων και προστατευτέων εμπορικών σημάτων, ονομάτων κι επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κι εν γένει αρχείων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της δικαιούχου αυτών AiO και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Το ανωτέρω περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αγοραπωλησίας, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διακίνησης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, άνευ έγγραφης άδειας παραχώρησης.

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα aio.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν, συνομολογούν και δεσμεύονται για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας aio.gr, υποκείμενοι στις διατάξεις περί μετάδοσης δεδομένων, παροχής και χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα προς Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν και στα παρακάτω.

Δεν θα μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας).

Δεν θα μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (π.χ. δικαίωμα απορρήτου, απαγόρευση διακρίσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής φύσεως).

Δεν θα μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Δεν θα μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν θα ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της AiO, δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα aio.gr και δεν θα παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την AiO.

Δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της AiO.

Δεν θα εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα aio.gr.

Δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας aio.gr που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

Δεν θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για ενημέρωση κι επικοινωνία προς τρίτους ή τις αρμόδιες Αρχές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθόσον η ανταπόκριση ή επιτυχία κλήσης ή αποστολής, δεν είναι εγγυημένη στον κρίσιμο χρόνο. Η AiO ουδόλως ευθύνεται για την αποτυχία κλήσης ή αποστολής δεδομένων καθώς και για τη μη προσήκουσα περάτωση τυχόν τηλεφωνικής κλήσης.

Δεν θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, να μεταδώσουν, διακινήσουν, προωθήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο αντικείμενο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη και ιδίως υλικό παρανόμως αποκτηθέν, αποτέλεσμα υποκλοπών, υλικό τρομοκρατίας, αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας κ.ο.κ.

Συμπέρασμα.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την AiO για κάθε άμεση ή έμμεση θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την AiO των εκ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Κωδικοί Πρόσβασης.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την AiO τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού πρόσβασης.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την AiO για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την AiO προς τρίτους.

Η AiO δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Η AiO δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει χορηγηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της ιστοσελίδας aio.gr, σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

Οι χρήστες οφείλουν να επιδεικνύουν την απαιτούμενη σύνεση κι επιμέλεια κατά τη φύλαξη των κωδικών πρόσβασης καθώς και να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς πρόσβασης προς οιονδήποτε τρίτο.

Οι κωδικοί που παραχωρούνται από την AiO, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Cookies.

Η AiO μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι χρήσης όπως και οι προϋποθέσεις και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.